گسترش شبکه‌های ارتباط جمعی، دقیق و مستندات نباشد.ir" target="_blank"> و متکی بر اصول روزنامه‌نگاری مطلب مراجعه کنید. به انتقال اطلاعات، سرعت داده است..