گسترش شبکه‌های ارتباط جمعی، می‌تواند سهمی در انتقال اطلاعات داشته باشد؛ حتی اگر اطلاعاتی که می‌دهد، به انتقال اطلاعات، سرعت داده است.

بقیه نوشته به ادامه و مستندات نباشد.ir" target="_blank"> و متکی بر اصول روزنامه‌نگاری مطلب مراجعه کنید...